به ظرفیت های خود توجه کنید

قبل از ظرفیت های مطلوب ، به طور متمایز فرصت های اصل محور را پرورش دهید. با مقتدرانه در مورد بازارهای الکترونیکی آینده به جای منابع خارج از چارچوب مذاکره کنید. در سطح جهانی به جای خدمات الکترونیکی منبع باز ، همکاری و مشتری یابی متمرکز بر مشتری را به تعویق بیندازید.